látogató számláló
Szolgáltatásainkat segítik a cookie fájlok. Szolgáltatásaink igénybevételével egyetért használatukkal. Több információ
     
 


 

A webáruház üzemeltetője a webáruház vásárlóinak és látogatóink személyes adatainak kezelésére és védelmé-re az alábbi szabályokat alkalmazza:

Adatkezelési Irányelv ismertetője:

A Polyduct Zrt. jelen Adatkezelési Irányelvei a természetes és jogi személyek, személyes adatainak a Társaság által történő kezelésének (adatkezelési tevékenységének) szabályait tartalmazza. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából.

A Társaság vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét, a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, a hatályos Magyarországi törvényeknek és vonatkozó rendeleteknek, továbbá a Hatóságok által előírt kötelezett-ségeknek.

Jelen Adatkezelési Irányelvek célja, hogy a webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésé-re vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Irányelvek hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Ha bármilyen kérdése van ezen irányelvekkel kapcsolatban, bővebb tájékoztatást talál a Polyduct Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a polyduct@polyduct.hu e-mail címen.

Amennyiben megkeresné a Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elér-hetőségeken, tájékoztatjuk, hogy Társaságunk minden hozzá beérkezett e-mailt (amennyiben más jogviszonyt nem érint) a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott szemé-lyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

1. Adatkezelő személye és adatai:
1. Adatkezelő: Polyduct Zrt.
2. Székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
3. Cégjegyzékszám: 09 10 000090
4. Adószám: 11144393-2-09
5. Tényleges adatkezelés címe: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.
6. Internetes elérhetőségei (és a vonatkozó tényleges adatkezelések webhelyei):
      1. www.polyduct.hu
      2. www.femszer-polyduct.hu
      3. www.polyduct.bolthely.hu
      4. www.jatszoterieszkozok.hu
      5. www.kertikomposztalas.hu
      6. www.muanyagtartaly.net
      7. www.profitartaly.hu
      8. www.szenyviztisztito.com
      9. www.streetbutor.hu
    10. www.frame94.webnode.hu
    11. www.szallitotartalyok.com

7. Telefonszám: +36 54 480 666; +36 30 228 2285
8. E-mail: polyduct@polyduct.hu
9. Képviselő: Egri Tibor vezérigazgató

2. A kezelt adatok
Társaságunk a honlap látogatóiról automatikusan az alábbi adatokat kapja:
• a látogató IP-címe/azonosítója,
• a látogatás időpontja,
• a weboldal elérési útja.

Ezeket az adatokat társaságunk kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, a honlap biztonságos működésé-nek az ellenőrzésére használja fel. Az adatok kezelése a társaság jogos érdeke alapján történik. Az adatok au-tomatikus törlésre kerülnek egy hét elteltével.

A Társaság webshopjainak felsorolása:
1. www.polyduct.bolthely.hu
2. www.jatszoterieszkozok.hu
3. www.kertikomposztalas.hu
4. www.muanyagtartaly.net
5. www.profitartaly.hu
6. www.szenyviztisztito.com
7. www.streetbutor.hu
8. www.frame94.webnode.hu
9. www.szallitotartalyok.com

Kezelt személyes adatok köre a webshop felhasználókkal kapcsolatban:
• Név
• Cégnév
• Adószám
• Elérhetőségek
• Számlázási adatok

Kezelt adatok köre a megrendelésekkel kapcsolatban:
• Megrendelés időpontja
• Megrendelt termékek, szolgáltatások fajtája és mennyisége
• Termékek, szolgáltatások ára, költségek
• Fizetési és szállítási mód

Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, köteles a személyes adatokat meg-adni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, valamint azok naprakészségét.
A felhasználók a regisztráció során saját maguk adják meg Adatkezelő által kezelt személyes adataikat, így ezen adatokért, azok helyességéért felelősséggel tartoznak.
Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért, ha bármilyen kellemetlenség vagy kár származik abból, hogy a meg-adott adatok hibásak, tévesek, pontatlanok.

3. Az adatkezelés célja
1. Az adatkezelés, a weboldal vásárlóinak és az adatkezelő közötti kapcsolatát szolgálja. Az adatkezelő a webáruház a vásárlóira vonatkozó adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, saját statisztika készítéséhez használja fel. Az adatokból készült statisztikák, eredmények kizárólag olyan formában hozza nyilvánosságra, amely nem alkalmas az egyes felhasználók azonosítására.
A személyes adatok csak a weboldal és webshop üzemeltetéséhez kapcsolódóan, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhetőek, az adatkezelés célja a megrendelések szabályos fel-vétele, lebonyolítása, végrehajtása, valamint az ehhez kapcsolódó jogszabályi követelmények (könyve-lés, adózás) teljesítése.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetet-len, és e cél elérésére alkalmas.
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Ezen elvnek megfelelően a felhasználó törölheti a regisztrációját a webshopból, azonban ez nem érinti a függő jogvi-szonyainak teljesítését.

4. Az adatkezelés jogalapja:
a. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja:
„Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szüksé-ges.”

b. Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szol-gáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltéte-lek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

c. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja:
„Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.”

d. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év alatt évülnek el.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal. Számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

5. Cookie-k (sütik) kezelése

1. Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szüksé-ges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt Adatkör
Munkamenet sütik (sessi-on)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak