A POLYDUCT Zrt. az alábbiak szerint vállal jótállást a termékekre:


1.    A jótállás időtartamának kezdete
A jótállási időszak kezdete a termék végfelhasználójához történő leszállítás napja. Amennyiben ennek időpontját nem lehet egyértelműen megállapítani, úgy az eladó, vagy a beépítő által a felhasználó számára kiállított számla dátumát kell a leszállítás dátumának tekinteni.

2.    Jótállás időtartama
A POLYDUCT ZRT. 
•    a rotációsan öntött műanyag termékekre 1 év
•    vásárolt termékekre 1 év
•    a elektronikus eszközökre, szivattyúkra a gyártó jótállása alapján , 
illetve a szerződésben rögzített időtartamig jótállást vállal a termékek forma és funkciótartására, gyári beépítési útmutató alapján történt szakszerű beépítés esetén. 
Nem tartozik a jótállás körébe:
•    Szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a beépítési útmutatóra vezet vissza)
•    Rendeltetésellenes használat, a beépítési útmutató figyelmen kívül hagyása.
•    Harmadik személy által a POLYUCT Zrt. írásos engedélye nélkül végzett javítás és módosítás.
•    Helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás.
•    Elemi kár, természeti csapás.
•    A normál elhasználódás, beleértve a termékek megfelelő használata során bekövetkező természetes elhasználódás, a termék elszíneződését.

3.    A jótállás jogosultja, a jótállás hely szerinti érvényessége
A jótállás jogosultja a végfelhasználó, azaz aki a jótállási eset időpontjában a terméket használja, és a termék tulajdonosa.
A jótállás az Európai Unión belül érvényes.

4.    A jótállási igények érvényesítése
A jótállási igényeket a jótállás jogosultjának, a jótállási eset felfedezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a jótállási igényt megalapozó tények tudomására jutását követő 1 héten belül, az eredeti számla bemutatásával, amelyen a szállítás dátuma egyértelműen fel van tüntetve, és a termék típusa szerepel, a mindenkori értékesítőnél kell érvényesítenie. A jótállás érvényesítése írásos formában lehetséges (e-mail: polyduct@polyduct.hu).  
Amennyiben a jótállás jogosultja ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a POLYDUCT Zrt. jogosult visszautasítani az igények érvényesítését.
A jótállási igényeket csak a jótállási időszakon belül lehet érvényesíteni.
A jótállás keretébe tartozó hiba esetében a végfelhasználó:
•    Elsősorban kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a POLYDUCT Zrt.-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
•    Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a POLYDUCT Zrt. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a végfelhasználónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a végfelhasználó megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
•    A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a POLYDUCT ZRT.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a POLYDUCT ZRT. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
•    Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a POLYDUCT ZRT. nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

5.    Érvényesített jótállás
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A POLYDUCT Zrt. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

6.    Kötelezettségek
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a POLYDUCT Zrt.-t terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

7.    Általános információk
•    A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
•    Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
•    A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
•    A fogyasztó jótállási igényét a POLYDUCT Zrt.-nél érvényesítheti. A jótállási jegyen a fogyasztó vagy más harmadik személy által eszközölt bármilyen szabálytalan javítás, törlés vagy átírás illetőleg egyéb valótlan adatok bejegyzése esetén a jótállási jegy érvénytelenné válik.

Nádudvar, 2020.06.11.


                                                                        Szalainé Erdős Szabina
                                                                       Minőségbiztosítási mérnök