1. Alkalmazási terület

Ezen szállítási feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek a POLYDUCT ZRT. (4181 Nádudvar, Kabai út 62 .) mint szállító és megrendelője között jönnek létre.

Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésekben külön írásban megállapodnak.

2. A szállítási szerződés létrejötte

A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre, ha a  megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja.

Ha a rendelésre a szállító  írásban  nem tesz nyilatkozatot ( rendelés visszaigazolása), a felek között szerződés nem jön létre.

3. A megrendelés tartalma

Az írásos  megrendelésnek tartalmaznia kell a POLYDUCT ZRT. mindenkori termék - és árlistájában szereplő, a megvásárolni kívánt  termékre vonatkozó cikknevet, megnevezést, pontos mennyiséget.

 

4. Szállítandó áruk és szolgáltatások

A megrendelő által megrendelt és a szállít ó által szállítandó termékek, berendezések és szolgáltatások listája, valamint azok vételárának összege jelen feltételek elidegeníthetetlen részét képezi.

A termékek és szolgáltatások műszaki adatai megváltoztatásának jogát fenntartjuk.

 

5. Vételár

A POLYDUCT ZRT. mindenkori árlistája gyártelepi – ÁFA nélküli – nettó árakat tartalmaz. Amennyiben a megrendelő és a szállító írásban külön megállapodik, úgy a gyártelepi paritástól és ártól eltérhetnek. Az elszámolás alapja a szállító által kiállított, é s a megrendelő, vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha

  1. jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi( k),

  2. a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre  a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem l ehetett számítani,

  3. ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a Magyar Nemzeti Bank a forintot az euró - hoz képest 2 %-ot meghaladóan leértékelte.

 

6. A teljesítés helye és ideje

A teljesítés helye az eladó gyártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő a járművet a megadott szállítási napon oly időben köteles k iá l l í tani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő áll jon rendelkezésre.

Az árunak a megrendelő járművére  történő rakásáról a szállító gondoskodik.

A szállító vállalja, hogy a teljesítés napjáról a megrendelőt legalább 3 nappal az  esedékesség  előtt értesíti. Ha a  megrendelő a  teljesítés napján az árut nem veszi át, azt az eladó a megrendelő kockázatára és költségére tárolja.

A tárolási díj külön felszámításra kerül.

7. Mennyiségi és minőségi átvétel

A megrendelő késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a  szolgáltatás  minősége és mennyisége megfelelő - e. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi/ minőségi k i fogásait és fenntartásait a megrendelővel azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor  azonnal  a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat a szállít ás napját követő 2 napon belül , minőségi kifogás  esetén 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

 

8. Szavatosság

A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak, és a törvényes előírások szerint szavatoltak a termékek műszaki jellemzői és minőségi követelményei.

 

9. Fizetés

A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő  köteles   a   szál l í tónak   megfizetni 50 . 000 , - Ft vételár alatt készpénzzel, 50 . 000 , - Ft felett 8 banki napon belül átutalással, amennyiben ettől eltérően írásban nem állapodtak meg.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

Mindaddig, amíg a megrendelő az ÁFA -val növelt teljes vételárat nem egyenlítette ki, nem szerez tulajdonjogot a leszállított áru felett.

 

10. Elállás a szerződéstől

Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés teljesítésének elkezdését követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30

% stornírozási díjat i s köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár.

 

11. Alkalmazandó jog, jogviták

Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

Ebből a szerződésből eredő minden  esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával a Debreceni Városi Bíróság, ( Székhely, telephely: 4024 Debrecen Iparkamara utca 1 . ; Telefon: + 36 ( 52 ) 412888 ; Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 23 . ) mint választ ott Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki .

 

12. Adatvédelem

A POLYDUCT ZRT. vállalja, hogy adatkezelési tevékenységét, a megfelelő belső szabályok, technikai és szervezési intézkedések meghozatalával úgy végzi, hogy az megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, a hatályos Magyarországi törvényeknek és vonatkozó rendeleteknek, továbbá a Hatóságok által előírt kötelezettségeknek.

Adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos további információkról a POLYDUCT ZRT. honlapján (www. polyduct. hu) tájékozódhat.

Nádudvar, 2018 . november